UK Bookmakers

Legjislacioni mbi punësimin e PAK dhe sfidat për zbatimin e tij

Si në shumë fusha të tjera të veprimtarisë shtetërore, legjislacioni shqiptar është ndër më të avancuarit në lidhje me njohjen dhe respektimin e të drejtave të PAK për punësimin dhe formimin profesional

Bashkëngjitur këtij materiali është edhe legjislacioni të cilit ai i referohet.

Konventa për të Drejtat e Personave me aftësi të KufizuaraQë në nenin 8, pika 2, shkronja a, kërkon ndërmarrjen e fushatave ndërgjegjësuese për njohjen e publikut me aftësitë dhe shprehitë e PAK, me qëllim eliminimin e stereotipave dhe të stigmës socialae lidhur me ta. Më tej, neni 27 i kushtohet tërësisht punësimit. Më poshtë pio e citojmë të plotë:

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

All CMS Templates - Click Here