UK Bookmakers

TË DREJTA THEMELORE TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA.

Përjashtimi nga taksat e drejtpërdrejta.

Të verbërit përjashtohen nga çdo lloj takse e drejtpërdrejtë edhe kur ushtrojnë veprimtari private si persona fizikë. 

Baza ligjore: ligji nr.8098, datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit”, neni 4.

Invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë përjashtohen nga taksat e drejtpërdrejta. Në rast vetëpunësimi si persona fizikë, ata paguajnë gjysmën e asaj që përcaktohet në legjislacionin tatimor për tatimin mbi biznesin e vogël.

Baza ligjore: Ligji Nr.8626 datë 22.6.2000 (i ndryshuar), neni 6;

TAKSAT, TATIMET DHE TARIFAT NGA TË CILAT PËRJASHTOHEN PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR.

Përjashtimi i personave me aftësi të kufizuar nga detyrimi për pagimin e një sërë taksash, tatimesh dhe tarifash për shërbime publike parashikohet në ligje dhe akte të ndryshme nënligjore, si: 

• Ligji Nr. 8098, datë 20.3.1996 “Statusi i të verbërit”, neni 4, sipas të cilit të verbërit përjashtohen nga çdo tatim dhe taksë e drejtpërdrejtë, përveç rasteve kur kryejnë veprimtari private si persona juridikë;

• Ligji Nr.8626 datë 22.6.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, neni 6, sipas të cilit personat me këtë status përjashtohen nga çdo tatim dhe taksë e drejtpërdrejtë. Në rast se ushtrojnë veprimtari private si persona fizikë dhe, për këtë arsye, janë subjekte të tatimit mbi biznesin e vogël, ata paguajnë një taksë të barabartë me gjysmën e tatimit që përcaktohet në legjislacionin mbi tatimin mbi biznesin e vogël;

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

All CMS Templates - Click Here